Ngó ra ngoài biển mù mù,
Thấy anh câu đục, câu đù mà thương.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004