Ngó qua chùa lớn làm chay,
Thỉnh ông Tiêu Viện, thỉnh bà Quan Âm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970