Ngó lên trời thấy sao, trăng tứ viện,
Ngó ra ngoài biển thấy chim liệng, cá đua.
Em thề với anh cho biết miễu, hết chùa,
Ai cho em uống một thang thuốc bùa mà em mê?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004