Ngó lên ngó xuống thì vui,
Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004