Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư,
Anh thương em thủng thẳng chữ ừ,
Anh đừng thương vội phụ mẫu từ nghĩa em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)