Ngó hoài ra tận biển Đông,
Thấy mây, thấy nước sao không thấy nàng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)