Ngó đâu ngó đó thì vui,
Ngó về xóm cũ ngùi ngùi nhớ em.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975