Ngày xưa không đất cắm dùi,
Tha phương cầu thực bằng đôi chân gầy.
Bây giờ lên ngự máy bay,
Cưỡi mây vài tiếng tới ngay Lâm Đồng.
Đất hồng như bãi sông Hồng,
Chả bao giờ đất phụ công của người.
Đảng cho đôi cánh của đời,
Ta bay đủ tám phương trời cũng bay.


Bài ca dao này nói về vùng kinh tế mới của người Hà Nội trên đất Lâm Đồng, khai hoang từ năm 1978, nay đã thành huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002