Nước chảy hoa trôi chán sự đời,
Ngày qua tháng trọn tựa đưa thoi.
Sớm chiều chớp mắt câu bay nhảy,
Sóc hối gang tay yến giục đòi.
Thắm thoắt xuân xanh khôn vững kéo,
Lơ phơ tóc bạc gật gù coi.
Khuyên ai đang lúc còn niên thiếu,
Ngày tháng công phu gắng kịp thời.


Nguồn:
1. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Nam thi hợp tuyển, NXB Bốn phương, 1952
2. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949