Ngày ngày ra đứng cửa chùa,
Trông lên Kẻ Chợ mà mua lấy sầu.
Chợ Cót có bốn cái cầu,
Để cho làng xóm mua rau, bán hàng.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002