Ngày ngày nghe tiếng còi tầm,
Như nghe tiếng vọng từ âm phủ về.
Tiếng còi não nuột, tái tê,
Bước vào hầm mỏ như lê vào tù.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)