Ngày nào trời nắng chang chang,
Mẹ con đốn củi, đốt than no lòng.
Trời làm một trận mênh mông,
Mẹ con nhịn đói nằm không ba ngày.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)