Ngày nào mà đặng gần mình,
Mới là hết bịnh tư tình cùng em.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975