Ngày dưng thì chẳng chắp gai,
Đến khi có cá mượn chài ai cho.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)