Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Ai đi xớn xác, bỏ quên cái rìu.
Nam mô Bát bộ kim cang,
Giống nó kềnh càng, làm sao cho được?
Nam mô Đại từ Đại bi,
Tháo cán bỏ đi, lấy liền cái lưỡi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970