Nam mô Bồ tát, bồ hòn,
Ông sư bà vãi quận tròn lấy nhau.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970