Nam mô A-di-dà Phật,
Đổ mật vào nồi, chưa sôi đã nếm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970