Nam mô đức Phật Quan Âm,
Bao nhiêu vãi mầm thì lấy tiểu tôi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970