Nam mô đức Phật Quan Âm,
Bao nhiêu vãi mầm thì lấy tiểu tôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)