Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi,
Cửu Long chín ngọn cùng khơi một nguồn,
Sông Hương nước chảy trong luôn,
Núi Ngự danh tiếng cả muôn dặm ngoài.


Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005