Nửa đêm sênh phách đổ rền,
Hà Đông sư tử gầm lên phốc vào.
Quan ông râu vểnh bên đào,
Dúm co bốn cẳng bổ nhao ra đường.


Bài ca dao này nói về cô đầu và tệ nạn xã hội ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) thời Pháp thuộc.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002