Vân phá nguyệt khuy hoa hảo xứ,
Dạ thâm nhân tĩnh nguyệt minh trung.

Nguyệt có hoa vẻ nguyệt càng hồng,
Hoa có nguyệt mùi hoa thêm ngát.
Đình tiền ảnh chiếu hoa di nguyệt,
Viện lý hương phiêu nguyệt bạng hoa.

Đêm ngồi khuya, vì tiếc nguyệt canh tà,
Ngày dậy sớm, bỏi yêu hoa lúc nở.
Hoa nguyệt với tài tình là nợ,
Nợ nguyệt hoa biết thuở nào xong.
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962