Nợ chồng lắm lắm anh ơi,
Bao giờ cho hết mà chơi kẻo già.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004