Nồi đồng thổi gạo tám xoan,
Mở ra cơm trắng thơm vang cả nhà.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002