Nếu anh có dạ thương em,
Xin cho sáu lễ mai đem tới nhà.
Thương nhau đâu quản đường xa,
Anh nguyền trọn dạ đến nhà hỏi thưa.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006