Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)