Nước xanh xanh chảy quanh cồn cát trắng,
Con chim phượng hoàng rày vắng tiếng kêu.
Ơi người thương ôi! Ta nhắn một đôi điều,
Dẫu mà mai quán, chiều lều, cũng ưng.
Con cá thia lia giỡn bóng lăng xăng trong hồ.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004