Nước trong thấy cát mờ nờ,
Bủa câu đã lỡ, cá chờ mồi ai?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004