Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình,
Có đôi cũng vậy, một mình cũng xong.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004