Nước trong nước chảy quanh chùa,
Không yêu ta cũng bỏ bùa cho yêu.


Khảo dị:
Đến đây trước giếng sau chùa,
Không yêu ta cũng bỏ bùa cho yêu.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001