Nước trong khe suối chảy ra,
Mình chê nước đục, mình đà trong chưa?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)