Nước trong cá lội thấy vi,
Anh câu không được cũng vì sóng xao.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004