Nước trong ai chẳng rửa chân,
Hoa thơm ai chẳng tới gần gốc cây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)