Nước sông pha lẫn nước đồng,
Con gái Phú Thọ đánh chồng cả đêm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004