Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi,
Có con cá giếc đỏ đuôi theo mồi.
Gặp em, thấy khéo miệng cười,
Thấy xinh con mắt, thấy tươi má hồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004