Nước sông còn đỏ như vang,
Nhiều nơi lịch sự hơn nàng, nàng ơi.
Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi,
Có con cá giếc đỏ đuôi theo mồi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004