Nước sông đổ lẫn nước ngòi,
Con gái Linh Xá cầm roi đánh chồng.
Nước sông đổ lẫn nước đồng,
Con gái Linh Xá dạy chồng bằng dao.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004