Nước non là nước non trời,
Ai phân được nước, ai dời được non?


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005