Nước nguồn chảy xuống soi dâu,
Thấy anh đánh bạc lùa trâu đi cầm.
Cầm trâu, cầm áo, cầm khăn,
Cầm dây lưng lụa, xin đừng cầm em.


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)