Nước ngược, con cá vược cũng hồi đầu,
Lòng em như đá tảng, khiến anh sầu lắm thay.
Chốn này nước nước, mây mây,
Chim đàn cá lũ, anh chẳng khuây chút nào.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004