Nước lên khỏi bậc tràn bờ,
Thương thì nói vậy, biết chờ đặng không?
Đặng không tôi cũng gắng công,
Chừng nào ao cá hoá rồng sẽ hay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004