Nước lên con cá đối theo lên,
Nước rặc, con cá đối nằm trên miệng bờ.
Thương con cá kia khỏi nước chịu khô,
Thường cho anh những trông chờ uổng công.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004