Nước lên cho bóng lên theo,
Anh giàu có của, em nghèo có công.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004