Nước lên đầu cống chảy xuôi,
Có con cá gáy đỏ đuôi hồng hồng.
Gái em chưa chồng, còn mong đi chợ,
Trai anh chưa vợ, mong mỏi làm sao.
Miếng trầu anh trao,
Lòng em chưa mộ.
Giàu duyên, giàu số,
Giàu mẹ, giàu cha.
Giàu đâu đến ta,
Mà ta lưỡng lự.
Mười lăm mười bảy,
Làm chả nên giàu.
Nói có trước sau,
Cho chị em biết.
Vâng thì ăn hết,
Nghĩa ở đang còn.
Ra đàng hỏi con,
Nào ai hỏi của.
Hỏi thật em rày,
Mấy gái mấy trai.
Lời nói thưa ngài:
Trai năm gái bảy.
Trai thời học chữ,
Gái giữ nghề buôn.
Lấy đâu dâu khôn,
Xem bằng con gái.
Chàng rể có ngãi,
Xem bằng con trai.
Em tham giàu để khó cho ai?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004