Nước lã ra sông.


Nước lã đổ ra sông thì bao nhiêu cũng hết, vì lẫn với nước sông. Nghĩa bóng câu này dùng để nói công lao bỏ đi, sự nghiệp sụp đổ, như là nước lã đổ ra sông không còn tăm tích gì.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953