Nước dưới sông hết trong còn phải đục,
Vận người đời hết lúc thạnh phải suy.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970