Nước chảy xuôi, thuyền anh trôi ngược,
Anh chống không được, anh bỏ sào xuôi.
Sào xuôi thuyền cũng trôi xuôi,
Khúc sông bỏ vắng để người sầu riêng.
Người sầu riêng cơm trắng không ăn,
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)