Nước chảy re re, con cá he nó xoè đuôi phụng,
Anh xa em rồi, trong bụng còn thương.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004