Nước chảy đá vẫn chưa mòn,
Ước gì kết ngãi nước non với chàng.
Ước gì tạc đá ghi vàng,
Ước gì em sánh với chàng từ đây.
Ước gì Nguyệt Lão xe dây,
Xe cho mình đấy ra đây một nhà.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004