Nước còn quyện cát làm doi,
Huống chi ta chẳng tày bồi lấy nhau.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975